تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

مدل و الگو لباس مجلسی

   در مدل و الگو لباس مجلسی زنانه به طراحی این کت مجلسی می پردازیم . این مدل شامل (کت:یقه انگلیسی٬برش از کمر ٬دارای دکمه خور تا یک دوم فاصله سینه٬آستین کتی٬دامن استفاده از الگوی دامن لنگی) است.
دانلود کتاب آموزش طراحی لباس زنانه

   آموزش بالاتنه (کت)الگوی بالاتنه رو باهر متدی که استید بکشیدوالگو را به الگوی رگالی بدون پنس تبدیل کنید و بعد به cfیه اندازه یک دوم فاصله سینه هر شخص حدود(۸-۱۲)سانت جادکمه اضافه میکنیم .

طراحی یقه انگلیسی:

   ابتدا روی خط جادکمه فاصله بین خط کمر وسینه را نصف مکنیم وAمی نامیم از گوشه یقه سرشانه نیز (۲-۳)سانت داخل شوده وBمی نامیم این دونقطه را بهم وصل میکنیم این خط شکست یقه است.روی خط شکست به ازای مقدار بازی یقه ۳لقی ۷میلی به طول۹سانت میبندیم.

مدل و الگو لباس مجلسی

   بعد از این مرحله از طراحی یقه خط شکست را به اندازه هلال یقه پشت الگو+۲ سانت ادامه میدهیم و بالا میرویم این نقطه راKمینامیم از این نقطه به صورت زاویه ۹۰ درجه وبه اندازه(۸-۱۰)سانت به راست میرویم وLمینامیم.

    از نقطه ی Cرا تا نقطه یDادامه میدهیم باخطکش از این نقطه (۲-۳)سانت برای دال یقه ادامه میدهیم وEمی نامیم واین نقطه را به Aوصل می کنیم .از طرف دیگراز نقطه D(۲-۳) سانت به شکل اریب به سمت نقطهFمیرویم طوری که فاصله دونقطه EوF۴سانت شود.

   بعد از طراحی یقه انگلیسی جدا٬خط سرشانه را ادامه داده وGمینامیم وفاصله LGرا به سه قسمت تقسیم میکنیم و خطهای مشخص شوده باقیچی را اوزمان(۵-۷میلی)میدهیم .قسمت طراحی دال در یقه های انگلیسی کاملا سلیقه ای است و میتوان عمق دال یقه را بیشتر یا کمتر کرد.

مدل با الگو لباس مجلسی

   برای پایین کت از نقطه M مقدار۷سانت پایین میآییم وNمینامیم و یک نقطه را روی لبه کت به خطcfوصل میکنیم و از آنجا به Aوصل میکنیم.با برش خط کمر الگو به ۲قسمت تقسیم میشود.

   تفاوت برش پایین کمر کت در دو طرف در این است که در سمت چپ کت از نقطه Oروی cfبه اندازه۵ سانت پایین آمده این نقطه را به NوAوصل میکنیم .قسمت هاشور سبز

   برای سجاف:ازسرشانه وخط شکست حدود(۵-۷)سانت داخل شوده وخط میکشیم وهمراه طرح یقه رولت میکنیم.قسمت رنگ شوده سجاف است.

مدل و الگوی لباس مجلسی

بالاتنه پشت:

   ابتدا الگو را رگالی کرده برای تنخوری بیشتر پنس گودی را میتوانیم بگیریم.به روی یقه سرشانه (۲-۳)سانت داخل شوده واز cB۱سانت پایین آمده بهم وصل میکنیم واز نقطهM۷سانت پایین آمده Nنامیده به شکل هلال یا صاف بنابه سلیقه هر شخص به CBوصل میکنیم.

آستین :

    از آستین کتی استفاده میکنیم .برای کت دور حلقه آستین باید ۱سانت بزرگتر از دور حلقه لباس باشود.برای پل روی آستین هم روی الگو کشیده شوده دوبار برش زده وبین درز آستین قرا میگیرد.