تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

لباس مجلسی جدید با الگو

   لباس مجلسی جدید با الگو را در این مقاله آموزش میدهیم .برای این پیراهن زنانه ابتدا الگوی بالاتنه جلو را کشیده و لقی حلقه آستین را میگیریم و قد بالاتنه را تا زانو میزنیم برای طراحی یقه :روی سرشانه وسط سرشانه را پیدا کرده وAمینامیم از cfنیز (۴-۶)سانت پایین آمدهBمینامیم این نقاط را بهم وصل میکتیم به صورت هلال.چون یقه را قایقی طراحی کردیم باید دو لقی(۰/۷-۱)سانتی بگیریم وبه نوک سینه وصل میکنیم .برای سارافون مدل پنسهای سرشانه و لقیها بسته شوده وبه پنس کنفور منتقل میشود و روی لباس پنس زیر سینه دوخته میشود.

لباس مجلسی جدید با الگو

   برای سجاف نیز از طرح یقه استفاده میکنیم (در طراحی یقه قایقی اگر از سرشانه بیشتر برداریم نیازی به سجاف نیست ونوار دوزی میشود)اما در این مدل سجاف طراحی میشود.بعد از این مرحله از خط کمر ۵سانت بالا رفته و۵سانت نیز پایین پایین آمده و برش کمر را طراحی میکنیم این قسمت روی الگو برش میشود .در این صورت الگوی سارافون به ۳قسمت تقسیم میشود .قسمت شماره ی۱الگو با گیپور یا دانتل برش میشود وقسمت ۳الگوبا پارچه ساده برش میشود cfروی دولای بسته برش میشود.

مدل لباس مجلسی جدید با الگو

   برای طراحی دامن سارافون ابتدا از پهلو ۳تا۴ س سانت بیرون رفته وبه قسمت کمر وصل میکنیم.لبه الگو را گرد میکنیم بخاطر کنترل درز.بعد از این مرحله الگو را به ۴قسمت تقسیم کرده و به هر قسمت اوزمان (۶-۸)سانتی میدهیم.

   برای بالاتنه پشت نیز الگو را کشیده پنسها روی لباس دوخته میشوند از سرشانه یک دوم را پیدا میکنیم Rمینامیم از CBنیز (۱-۲) سانت پایین آمده وXمینامیم و این دو نقطه را بهم وصل میکنیم و چون یقه را باز کردیم دو لقی (۵/.)سانتی به طول ۹سانت از یقه پشت میبندیم .ودر قسمت کمر نیزمانند جلو برش کمر را طراحی میکنیم و الگوی دامن را نیز دقیقا مانند الگوی دامن جلو طراحی میکنیم .

لباس مجلسی جدید همراه با الگو

   برای طراحی کت رویی:ابتدا روی الگو پنسها ولقیها را بسته ویقه همان یقه ی سارافون است برای طراحی طرح فانتزی جلوی کت از نقطه Bبه صورت صاف با خطکش به نقطه ی D(نقطه ی Dیک دوم فاصله ی خط سینه وخط کمر وروی پنی زیر سینه است)  وصل میکنیم واین خط را به سه قسمت مساوی تقسیم میکنیم و۳هلال یک اندازه میکشیم و از نوک سینه نیز یک هلال ملایم تا خط باسن کوچک میکشیم.

بعد از این مرحله روی هر هلال یک لقی(۵/.)سانتی میگیریم اما روی هلال پایینی دو لقی (۵/.)سانتی میگیریم تا کت کامل روی تن بخوابد.

مدل لباس مجلسی جدید همراه با الگو

برای قسمت پشت کت همانند تصویر  گودی کمر را با پنس گرفته وبرش از سرشانه یا عصایی را طراحی میکنیم .

براس سجاف کت هم میتونیم از طرح یقه (۵-۷)سانت داخل شوده وسجاف را طراحی کرد وروی کاغذ الگوی دیگه رولت کرد .

آستین :

   برای طراحی آستین میتوان از آستین کتی برش داد با قد سه ربع فقط باید دقت شود قبل از تبدیل الگو به آستین کتی اندازه های دور بازو و آرنج و کاپ آستین با اندازه های اصلی روی بدن کنترل شود .و اندازه ی کاپ آستین ۳سانت بزرگتر از اندازه دور حلقه کت باشود.

دانلود کتاب آموزش طراحی لباس زنانه