تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

الگو و برش لباس مجلسی

   در الگو و برش لباس مجلسی به طراحی الگوی یک مدل لباس زنانه زیبا می پردازیم . مدل امروزمون تشکیل شوده از یقه انگلیسی کتی یا دوتکه.چپ و راستی .برش عصایی.

   ابتدا الگوی بالاتنه جلو را با قد تا باسن بزرگ میکشیم و برای این مدل باید الگو را کامل بکشیم پس ابتدا از گوشه گردن۳ سانت داخل سرشانه شوده وFمینامیم و از خط کمر در بالاتنه کامل نقطهE را پیدا کرده و بهم به خط کش وصل میکنیم .

الگو و برش لباس مجلسی

   در مرحله بعد ۳ لقی ۱سانتی از خط شکست میگیریم و شروع به طراحی مدل میکنیم امتداد گودی گردن نسبت به خط شکست را پیدا کرده وGمینامیم از این نقطه به شکل ۹۰ درجه (۱۰_۱۲)سانت به راست و به سمت بالا میرویم وHمینامیم واز این نقطه ۱ سانت بالا و پایین رفته دال یقه را میکشیم هاشور دوریز است.

   در مرحله بعد از کشیدن دال یقه هلال تکه پایینی یقه را طوری میکشیم که به محل قطع دو خط شکست وخطCFباشود .در ادامه۱/۲FGرا و پیدا کرده و این نقطه را به۱/۲HGوصل میکنیم قسمت نقطه چین روی بالاتنه سوار است .

الگو برش لباس مجلسی

   در ادامه کار خط شکست را به اندازه هلال یقه پشت بعد از طراحی الگوی پشت بالا رفته و I مینامیم و به شکل ۹۰ درجه به اندازه (۶_۸)سانت به راست میرویم وKمینامیم واین نقطه را به ۱ سانتی که ازHبالا رفتیم میکشیم این فاصله را ۳ خط کشیده برای هر خط اوزمان(۵/._۷/.)میدهیم .این قسمت رنگی یقه از الگو جدا میشود .

   در ادامه کار از نقطهC۵ سانت بالا رفته و Dمینامیم وازA۱۰ سانت پایین آمده وBمینامیم و بهم وصل میکنیم و این نقطه Bرا به تقطهEروی خط کمر وصل میکنیم.

 

الگوی برش لباس مجلسی

   در ادامه کار از ۲ سانت بالاتر از کارور برش عصایی را طراحی میکنیم برای سجاف یقه از سرشانه ۵ سانت داخل شوده واز لبه لباس ۵ سانت داخل شوده بهم وصل میکنیم .برای سجاف حلقه آستین نیز از سرشانه ۳_۵سانت و کف حلقه ۵ سانت داخل الگو شوده وبهم وصل میکنیم وسجافها را روی کاغذ الگوی دیگر رولت میکنیم.

   برای قسمت زیری مدل تمام مراحل یقه وسجافها را انجام داده فقط روی خط باسن بزرگ نقطهM۵ سانت به بالا رفته وNمینامیم و۵ سانت به چپ رفته وOمینامیم واز O۵ سانت پایین آمده وPمینامیم واین نقاط را بهم وصل کرده وPرا به خط کمر در سمت چپ الگوی کامل وصل میکنیم.برای بالاتنه پشت نیز الگو را کشیده واز سرشانه ۳ سانت داخل شوده وازCB۳سانت پایین آمده وبهم وصل میکنیم ولقی ۱ سانتی میگیریم .در ادامه کار پنس گودی کمر را گرفته وبرش عصایی را طراحی میکنیم .