تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

الگو مانتو گشاد جدید

   در این مقاله با راسم الگو مانتو گشاد جدید و جلو باز آشنا می شوید .ابتدا قسمت جلو و زیر لباس را طراحی میکنیم پس ابتدا  الگوی بالاتنه جلو را با قد دلخواه کشیده از سرشانه ۱ سانت داخل شوده وAمینامیم و از گودی گردن روی CF۲ سانت پایین آمده وBمینامیم و دو نقطه را بهم وصل میکنیم هاشور دوریز است .یک لقی ۵/.از گردن میگیریم .
دانلود کتاب آموزش طراحی لباس زنانه

    پنس زیر سینه و پهلو را حذف کرده و آزاد در نظر میگیریم برای سجاف نیز از سرشانه و لبه مانتو (۵_۷)سانت داخل شوده و بهم وصل میکنیم و روی کاغذ الگوی دیگر رولت میکنیم .

برای طراحی قسمت رویی :

 ابتدا وسط سرشانه را پیدا میکنیم وMمینامیم و از نقطهNحدود۱۰ سانت بالا رفته وHمینامیم .

الگو مانتو گشاد جدید

   در ادامه کار از نقطهRروی خط پهلو ۱۰سانت به پایین رفته و از این نقطه خطکش را طوری قرار میدهیم که ازHو این نقطه بگذرد و خط ادامه میدهیم طوری که از Hتا E۱۵ سانت شود .

   از نقطهR۱۰ سانت به چپ میرویم و این نقطه را به کف حلقه وصل میکنیم و از طرفی این خط را تا پایین امتداد میدهیم تا خط اریب پایین لباس را درFقطع کند.

الگو مانتو گشاد

   در ادامه کار نقطهMرا به انتهای خط اریب پایین یعنی نقطه Eوصل میکنیم هاشور دوریز است .برای طراحی بالاتنه پشت نیز الگوی بالاتنه پشت را کشیده و دقیقا مانند جلو از خط پهلو ۱۰ سانت به راست و۱۰ سانت پایین میآییم و۱۰ سانتی که به راست رفتیم را به کف حلقه وصل میکنیم و این خط را از پایین امتداد میدهیم .در ادامه کار روی خطCBدر الگوی پشت لباس ۵ سانت پایین میآییم واین نقطه را به انتهای خط اریب پهلو وصل میکنیم طوری که از ۱۰ سانتی مه پایین آمده بودیم بگذرد .انتهای CBرا باید حدود ۱۰ سانت صاف بکشید تا پشت لباس بالا نرود.

برای طراحی آستین ابتدا الگوی اول آستین را با مقدارهای اندازه گیری شوده روی بدن کنترل میکنیم واین الگوی زیر است .

الگو مانتو

   برای طراحی قسمت پاپیون شکل روی آستین ۵ سانت از آرنج بالا رفته و خط افقی جدیدی را میکشید و از لبه آستین نیز ۵ سانت بالا رفته و خط افقی جدیدی را میکشید .

   در ادامه وسط ABرا پیدا میکنیم واز این نقطه ۲/۵ سانت بالا و۲/۵ سانت پایین میآییم واین نقاط را خط افقی جدید کشیده شوده در بالا و پایین وصل میکنیم .این قسمت از الگو را روی کاغذ الگوی دیگر رولت میکنیم .

   در ادامه بعد از رولت کردن برای قسمت گره خورده روی آستین حدود۱۵_۲۰سانت را به قسمت باریک اضافه میکنیم این قسمت از الگوی آستین را روی دولا ی پارچه برش میکنیم .