تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

الگو مانتو فون

   در این مقاله با الگو مانتو فون بسیار ساده آشنا می شوید .ابتدا الگوی بالاتنه جلو را با قد دلخواه کشیده و پنسها پهلو و سینه آزاد است و از لبه مانتو ۵ سانت خارج شوده وبه کف حلقه ختم میکنیم.
کتاب گرایش های طراحی لباس مایری مکنزی

   در ادامه برای جادکمه سرخود باید (۵_۶)سانت به cfاضافه کنیم که از این مقدار اضافه شوده نصف آن به عنوان سجاف سرخود به داخل تا میشود .

   در مرحله بعد از cfسرشانه ۵ سانت داخل شوده وبه شکل هلال بسیار تمیز طوری که طول قسمت طراحی شوده در تمام قسمتها برابر ۵ سانت باشود می کشیم این قسمت از الگو جدا میشود ودو لا یکی خود یقه ویکی سجاف برش میشود .

الگو مانتو فون

   برای طراحی قسمت رگلان ۱/۳   پایینی یقه خطABرا را به ۱/۳ حلقه آستین وصل میکنیم و فاصله نقطه BCرا به ۴ قسمت تقسیم کرده و برای هر خط اوزمان ۳ سانتی به سمت گردن میدهیم این اوزمانها موقع دوخت به چین یکطرفه تبدیل میشوند .

برای بالاتنه پشت نیز الگو را کشیده وپنسها پهلو و زیر سینه را آزاد گذاشته واز لبه مانتو ۵ سانت خارج شوده وبه کف حلقه وصل میکنیم .

   در ادامه برای بالاتنه پشت نیز مانند جلو از سرشانه وCB۵ سانت داخل شوده و بهم وصل میکنیم و۱/۳ خطMNرا از پایی پیدا کرده وبه۱/۳ حلقه آستین وصل میکنیم .

الگو مانتو فون بلند

   در ادامه کار فاصله NLرا ۴ قسمت کرده وبه هر خط اوزمان ۳ سانتی میدهیم .برای الگوی جلو وپشت بالاتنه قسمتهای رنگ شوده تصویرت را برش کرده وبرای طراحی آستین نگه می داریم .

طرح الگوهای قسمت جلووپشت

   در این مرحله الگوی آستین را کشیده و کنترل میکنیم واز لبه آستین ۵ سانت بالا رفته برای مچی قیچی میکنیم که این قسمت باید برابر دور مچ+۴سانت باشود و روی دولا برش میشود .

در ادامه ی قسمت وصل مچی از هر طرف۴سانت خارج شوده وبه دوطرف خط ختم میکنیم برای چین در قسمت وصل مچی .

الگوی مانتو فون

   در ادامه کار برای طراحی آستین رگلان الگو را از روی خط وسط راستا قیچی کرده و قسمت رنگی که از الگوی بالاتنه جلو داشتیم را در قسمت کاپ آستین به الگوی آستین میچسبانیم طوری که فاصله هلال گردن تا امتداد خط راستای آستین (۴_۵)سانت شود .

   در مرحله بعد برای طراحی آستین مانند جلو قسمت رنگی برش شوده در بالاتنه پشت را از قسمت یقه با فاصله (۴_۵)سانت از امتداد خط راستای آستین به الگوی پشت آستین میجسبانینم .این آستین در قسمت خط راستای آستین دارای درز است .