تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

الگو مانتو عبائی

   الگو مانتو عبائی را در این آموزش شرح می دهیم. برای طراحی مدل امروزمون ابتدا الگوی بالاتنه را با قد دلخواه کشیده و پنس زیر سینه را لحاظ نمی کنیم و آزاد در نظر میگیریم اما برای تنخوری بهتر مانتو میتوانیم پنس پهلو را در الگو در نظر بگیریم .
 کتاب گرایش های طراحی لباس مایری مکنزی

   در ادامه کار پنس سرشانه را نیز حذف می کنیم چون مانتو آزاد است نیازی به حجم دهی در سینه ندارد .و از گوشه سرشانه ۱ سانت داخل شوده دوریز می کنیم .واز خط سینه (۲۵_۳۰)سانت خارج شوده در امتداد خط سینه وA می نامیم.

از نقطه A را به لبه مانتو رویCF سرشانه وصل می کنیم با خط کش بدون هیچ هلالی.

الگو مانتو عبائی

    برای بالاتنه پشت نیز ابتدا الگو را کشیده و پنس زیر سینه را آزاد در نظر می گیریم ولی پنس پهلو را روی الگو می کشیم تا تنخوری بهتر داشته باشیم و از گوشه گردن ۱ سانت الگو را بازتر می کنیم .

   برای سجاف یقه پشت نیز باید از CB۱۰ سانت و از سرشانه ۷ سانت داخل شوده و به هم وصل می کنیم و روی کاغذ الگوی دیگر رولت می کنیم.سجاف قسمت جلوی یقه نیز بهتره از گوشه ی گردن مقدار ۷تا۹س و از قسمت قد کادر لبه مقدار ۵تا۷س داخل و طبق تصویر ب هم وصل کنیم. طرح سجاف از گوشه ی گردن در امتداد سرشانه کشیده می شود.

الگوی مانتو عبائی

   در ادامه الگو شماره ۲ را از دو طرف خط آستین ۳ سانت خارج شوده و به آرنج وصل می کنیم و بعد این دو خط را به هم چسبانده و خط وسط آستین را برش می کنیم .

   برای آستین نیز الگو را کشیده و مقدار های اندازه گیری شوده روی بدن کنترل می کنیم و بعد روی الگو را از خط آرنج برش کرده و دو قسمت می شود .