تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

الگو مانتو دراپه

   با طراحی الگو مانتو دارپه می توانید آن را مستقیم روی پارچه الگو را کشیده و برش بزنید .ابتدا دو خط افقی و عمودی می کشیم که همدیگر را در نقطه Aقطع کنند.
کتاب گرایش های طراحی لباس مایری مکنزی

   در ادامه از نقطهA(۷_۸)سانت داخل خط افقی شوده و Bمی نامیم و ازAمقدار دلخواه بازی یقه(۸_۱۰)سانت پایین آمده و هلال یقه جلو را می کشیم.

   از نقطهB به اندازه سرشانه +آستین به چپ رفته و برای شیب آستین ۱۵ سانت پایین می آییم و از این نقطه به شکل ۹۰ درجه ۱/۲دور مچ+آزادی پایین می اییم و Mمی نامیم .در ادامه از خط عمودی نقطه Eبه اندازه ۱/۴دور باسن +۳سانت به چپ رفته وF می نامیم و این نقطه را بهM به شکل هلال پر رو به بیرون وصل می کنیم .

الگو مانتو دراپه

   در ادامه کار از نقطه Eبه اندازه ۱۰سانت بالا رفته و هلال جلوی پانچ را می کشیم برای دراپه پهلوی پانچ باید خط FMرا سه قسمت کرده و سه خط کشیده و برای هر خط اوزمان (۵_۷)سانتی می دهیم .

برای سجاف الگوی جلو از سرشانه و لبه پانچ(۵_۷)سانت داخل شوده به هم وصل می کنیم و روی کاغذ الگوی دیگر رولت می کنیم .

   برای الگوی پشت نیز دقیقا مانند الگوی جلو الگو را کشیده و تنها تفاوت در گودی یقه پشت است که بازی یقه رویCB۲ سانت است. برای سجاف یقه پشت از سرشانه (۵_۷)سانت و ازcb (۱۰)سانت داخل شوده وبهم وصل می کنیم و روی کاغذ الگوی دیگر رولت می کنیم.

الگو مانتو دراپه از پهلو

   برای این مدل پانچ بهتر است که از پارچه های ریزش دار استفاده شود. این مدل ها رو می توانید بسیار ساده روی پارچه طراحی کنید و برش بزنید نیازی به الگو کشی نیست اما ما برای آموزش بهتر روی الگو پیاده می کنیم.می توانیم از جنسهای ریزش دار و به مقدار۲/۵ قد پارچه استفاده کنیم.