تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

الگو لباس مجلسی زنانه

   در الگو لباس مجلسی زنانه می توانید به راحتی الگوی یک لباس را برای خوتان طراحی کنید. ابتدا الگوی بالاتنه جلو را با قد دلخواه کشیده و تبدیل به الگوی کامل برای جلو میکنیم چون الگو قرینه نیست پس در ابتدا از لبه لباس (۳_۶)سانت بنا داخل شوده و به باسن بزرگ وصل میکنیم هاشور دوریز است.
 دانلود کتاب آموزش طراحی لباس زنانه

   در مرحله بعد ۲ سانت بالاتر از کارور را علامت زده وبه نوک پنس زیر سینه وصل میکنیم و ادامه میدهیم و از کمر به شکل هلال به باسن بزرگ وصل میکنیم .

   در ادامه کار از پهلوی سمت چپ لباس یعنی روی سمت راست الگو ۱۰ سانت داخل شوده بعد از تبدیل به دامن تنگ وMمینامیم و از برش هلالی پهلو ۵ سانت داخل شوده وNمینامیم و دو نقطه را بهم وصل میکنیم.

الگو لباس مجلسی زنانه

   در ادامه برای طراحی قسمت یقه لباس از سرشانه ۳ سانت داخل شوده وAمینامیم و از کف حلقه ۵ سانت پایین آمده  وBمینامیم وAوBرا طبق مدل بهم وصل میکنیم .

    از نقطه Mمحل قطع برش عصایی وطرح یقه دلبری ۵ سانت روی خط بالا میرویم وDمینامیم از طرفی دیگر روی خط آکاردمان و پنس زیر سینه در سمت چپ نقطهFرا مشخص میکنیم و این نقطه را بهMوDوصل میکنیم .

   در ادامه کار برای طراحی قسمت چپ لباس ابتدا مانند سمت راست یقه بورسها را طراحی میکنیم و فقط برای طراحی قسمت رولت شوده نقطهEرا روی CFمشخص میکنیم و از این نقطه ۴ سانت پایین آمده وGمینامیم.

الگوی لباس مجلسی زنانه

   در ادامه Gرابه نقطهKکه محل تلاقی برش عصایی وبرش یقه است وصل میکنیم و نقطه Eرا نیز به ۵ سانت بالاتر از Kوصل میکنیم قسمتهای رنگی روی الگو رولت میکنیم. نقطه Eرا میتوانیم به شکل تیز طراحی کنیم یا اینکه میتوانیم ۴ سانت ازEبالا برویم و بهDوصل کنیم .

   برای بالاتنه پشت نیز الگو را کشیده و قسمت دامن را به مدل تنگ مانند جلو تبدیل میکنیم و پنس گودی کمر را گرفته و این قسمت زیپخور است .

برای طراحی

ابتدا برش عصایی را طراحی کرده واز سرشانه ۳ سانت یقه را بازتر میکنیم .چون یقه را بازتر کردیم یک لقی برای ۱ سانتی میگیریم.

   برای طراحی آستین نیز الگو را کشیده کنترل کاپ+۱ سانت خرد را انجام میدهیم و آستین را تا بازو میکشیم و کنترل خط بازو را نیز انجام میدهیم .