تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

الگو لباس مجلسی رایگان

   برای تهیه ی الگو لباس مجلسی رایگان می توانید از سایت پارس دو استفاده کنید. برای رسم این مدل لباس مجلسی هم ابتدا الگوی بالاتنه جلو را با قد دلخواه تا زانو یا ران می کشیم بعد از خط کمر ۲/۵سانت بالا و۲/۵سانت پایین آمده و قسمت کمری را طراحی میکنیم این قسمت الگو جدا میشود .

   در ادامه از نقطه Mبه اندازه ۱/۲ فاصله سینه به راست رفته وNمینامیم واز طرفی دیگر روی گوشه گردن (۳_۴)سانت داخل شوده وAمینامیم ودو نقطه را بهم وصل میکنیم هاشور دوریز است.چون یقه را باز کردیم نیاز به لقی گیری روی خط بازی یقه داریم که ۳لقی(۷/._۱)سانتی میگیریم .

الگو لباس مجلسی رایگان

   بعد از کف حلقه به اندازه(۱_۲)سانت بالارفته وDمینامیم واز سرشانه نیز (۳_۴)سانت داخل شوده وCمینامیم و این نقطه را به  Dوصل میکنیم .

و لقی حلقه آستین را نیز میگیریم .در ادامه از سمت نقطه Nبه فاصله های ۳ سانتی از هم ۳ خط می کشیم به نوک پنس زیر سینه واین خطها را برش کرده و تمام لقیها را به این برشها انتقال میدهیم وپنس زیر سینه را نیز میبندیم.عزیزان دقت کنید که فضای ایجاد شوده بین هر خط باید حداقل ۳ سانت شود در صورتی که با انتقال پنس ها این فضا ایجاد نشود باید با قرار دادن کاغذ زیر الگو این فضا را بادست ایجاد کنید .️

الگوی لباس مجلسی رایگان

   برای دامن مدل ابتدا پنس قسمت دامن را کسب زده واز cfبه فاصله های ۳ سانتی از هم ۳ خط کشیده به نوک پنس و بعد برای هر خط فضای ۳ سانتی ایجاد میکنیم .برای خمره ای کردن دامن بهتره از خط پهلوی دامن به اندازهK که میتونه طبق فرمول باشه یا۳س ثابت باشه که داخل شوده وبه خط باسن بزرگ یا۲س پایینترازباسن وصل میکنیم که هاشور دوریز است .

K=1/2(اختلاف بین دمپای دامن و خط زانو)

   در ادامه برای بالاتنه پشت نیز الگو را کشیده و مانند جلواز سرشانه (۳_۴)سانت داخل شوده واز گوشه گردن رویcbنیز۱۰ سانت وایین آمده وبازی یقه پشت را میکشیم وطبق تصویردو لقی ۱ سانتی میگیریم واز ۲/۵  سانت از خط کمر بالا و پایین آمده وبرش کمر را انجام میدهیم .