تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

الگو لباس مجلسی جدید

   در الگو لباس مجلسی جدید به طراحی لباسی ساده می پردازیم . ابتدا الگوی بالاتنه جلو را با قد دلخواه کشیده تمامی پنس ها را روی الگو لحاظ میکنیم چون لباس مجلسی است هر چه پنس ها بیشتر باشود لباس جذبتر میشود .پس ابتدا روی الگو هلال یقه را ۳ قسمت میکنیم و۱/۳  ابتدایی سمتCFراBمینامیم وبعد ۱/۲ فاصله بین خط کارور وسینه را مشخص کرده وAمینامیم و نقطهAرا به شکل هلال Bوصل میکنیم این قسمت دوریز است در این قسمت یک لقی۵/.سانتی میگیریم .
دانلود کتاب آموزش طراحی لباس زنانه

   در ادامه کار خط کمر را برش زده و۲سانت بالاتر از خط کارور برش عصایی را رسم میکنیم و همزمان لقی حلقه آستین را با برش عصایی دوریز میکنیم پنس سرشانه ولقی ها به برش عصایی منتقل میکنیم.

الگو لباس مجلسی جدید

    برای بالاتنه پشت نیز الگو را کشیده ۲ سانت بالاتر از کارور برش عصایی را طراحی میکنیم و پنس گودی کمر را نیز میگیریم.بدلیل اینکه حالت زیباتری لباس توی تن داشته باشه پنس بهتره گرفته بشه. CBزیپخور است .

   برای یقه فرنچ الگوی بالاتنه جلو و پشت را از سرشانه بهم وصل میکنیم و دور تا دور یقه را اندازه زده مستطیلی به طول دور یقه و عرض (۶_۸)سانت کشیده و از طول و عرض نصف میکنیم نامگذاری میکنیم .

   در طراحی یقه نقاط D را بهFوEرا بهGوصل کرده وGرا به شکل عمود به Hوصل میکنیم هاشور دوریز است قسمت DوE به شکل هلال کشیده شود . و CBروی دولا ی باز قرار می گیرید.

مدل لباس مجلسی جدید با الگو

   برای قسمت دامن الگوی دامن را جلو و پشت کشیده و از پهلو دوطرف (۱/۲اختلاف بین دمپا و خط زانو)را داخل شوده به باسن بزرگ وصل میکنیم هاشور دوریز است .

   در ادامه کار برای قسمت رویی دامن بعد از تبدیل الگو به خمره ای از سمت چپ روی خط پهلو (۱۰_۱۲)سانت پایین آمده و طبق مدل به هلال بسیار ملایم رو به بالا به خط باسن بزرگ در سمت راست وصل میکنیم این قسمت را روی کاغذ الگوی دیگر رولت میکنیم .و موقع دوخت بین درز پهلو قرار می گیرید .

   برای سجاف نیز برای یقه جلو از سرشانه (۵_۷)سانت واز طرح یقه نیز(۵_۷)سانت داخل الگو شوده و سجاف را کشیده و روی کاغذ الگوی دیگر رولت میکنیم.

الگوی لباس مجلسی جدید

   برای آستین نیز الگو را کشیده اندازه های دور بازو .دور مچ .کاپ +۱سانت را کنترل کرده و آزادی در نظر نمی گیریم مانند آستین شمشیری .در ادامه از لبه آستین (۱۵_۱۲)سانت بالا رفته دوریز میکنیم .

   برای قسمت کمری میتوانید نواری به عرض ۳ سانت برش کرده واز وسط تا زده بدوزید و روی کمر فیکسش کنید و کمربند را از آن عبور دهید برای کمری نیز نواری به عرض۱۰ سانت و طول دور کمر +۲۰سانت برش کرده از وسط تا زده بدوزید بهتره برای ایستایی بهتر از لایی چسب استفاده کنید .