تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

الگو لباس مجلسی باعکس

   در الگو لباس مجلسی باعکس همراه ما باشید. ابتدا الگوی بالاتنه جلو را با قد تا زمین میکشیم و از کارور رویCF۲ سانت پایین آمده وAمی نامیم و از این نقطه۲سانت به چپ رفتهEمی نامیم واین نقطه را با خطکش به سینه وصل میکنیم .
دانلود کتاب آموزش طراحی لباس زنانه

   در ادامه کار از کف حلقه (۱_۲)سانت بالا رفته وDمی نامیم واز سرشانه ۱ سانت داخل شوده وCمینامیم واین نقطه را به شکل هلال بهDوصل میکنیم لقی حلقه آستین را نیز میگیریم .(۱_۲)سانت.

    ازنقطهC مقدار۴سانت داخل سرشانه شوده وBمینامیم واین نقطه را به شکل هلال بسیار ملایم به Eوصل میکنیم هاشور دوریز است.چون یقه را باز کردیم نیاز به لقی گیری داریم دولقی۷/.سانتی از یقه میگیریم .

الگو لباس مجلسی باعکس

برای این مدل لباس نیاز به آستر کشی بالاتنه داریم پس از همون الگو برای آستری نیز استفاده کنید.در مرحله بعد الگو را از خط کمر برش کرده وپنس زیر سینه را برش کرده لقیها به آنجا منتقل میکنیم و پایین پنس زیر سینه را تا لبه لباس ادامه داده و پنس را میبندی و واوزمان طبیعی میدهیم.در ادامه از خط پهلوی دامن (۱۰_۱۵)سانت خارج شوده به کمر وصل میکنیم و۱ سانت برای گرد شودن لبه لباس بالا میرویم هاشور دوریز است.

   برای بالاتنه پشت نیز الگو را کشیده از کف حلقه (۱_۲)سانت بالا واز سرشانه ۱ سانت داخل شوده وبه شکل هلال به هم وصل میکنیم هاشور دوریز است .بعداز ۱ سانت که از انتهای سرشانه داخل شودیم ۴ سانت داخل شوده وMمینامیم.

عکس لباس مجلسی با الگو

   در ادامه رویCBو خط سینه ۲ سانت بالا رفته وNمینامیم واین دونقطه را بهم وصل میکنیم هاشور دوریز است چون یقه را باز کردیم دولقی۵/.سانتی درامتداد پنس زیر سینه میکشیم .درادامه گودی کمر را نیز میگیریم و خط کمر را برش کرده پنس زیر سینه در دامن را میبندیم وبه خط زیر پنس اوزمان طبیعی میدهیم .

بهتره برای الگوی پشت هم مثل الگوی جلو به خط پهلو اوزمان(۱۰_۱۵)سانتی بدهیم و به کمر وصل کنیم .