تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

الگو لباس جدید

   در الگو لباس جدید به طراحی یک مدل زیبای زنانه می پردازیم . این مدل بدون درز پهلو و دارای روی هم خور در پهلو است .پس ابتدا الگوی بالاتنه جلو را با قد دلخواه کشیده و پنس زیر سینه را از پهلو رد میکنیم و کنفورماسیون را باز میکنیم .

   در ادامه کار از انتهای سرشانه ۳ سانت داخل شوده وAمینامیم و از لبه لباس روی خط باسن کوچک ۳ سانت داخل شوده و Bمینامیم و نقاط AوBرا بهم وصل میکنیم به صورت هلال رو به داخل. هاشور دوریز است .

   و بعد از گوشه یقه روی سرشانه ۱/۵سانت داخل شوده و۱/۵سانت از حفره گردن پایین میاییم و یقه را بازتر میکنیم وچون یقه را بازتر کردیم یک لقی ۱سانتی از یقه میگیریم .

الگو لباس جدید

در ادامه از نقطه Bمقدار۲ سانت بالا رفته وبه CFوصل میکنیم برای هلال لبه ی لباس .هاشور دوریز است .

   در ادامه برای بالاتنه پشت نیز الگو را کشیده و الگوی بالاتنه جلو جدیدی را باز خط پهلو بهم میچسبانیم و یقه را دقیقا مانند جلو ۱/۵سانت از سرشانه و۱/۵سانت ازCBداخل شوده و یقه را باز میکنیم هاشور دوریز است.لقی۱ سانتی از یقه میگیریم .

   از سرشانه ۳ سانت داخل شوده وبه وبه کف حلقه وصل میکنیم و روی بالاتنه جلو نیز از خط کمر ۲/۵سانت بالا و پایین میاییم و نقطهMرا روی خط کمر به شکل هلال به کف حلقه وصل میکنیم.نقطهMروی پنس زیر سینه است .

الگوهای جدید لباس

   در ادامه کار روی الگوی بالاتنه پشت نیز از خط باسن کوچک نقطهNرا مشخص میکنیم و این نقطه را روی بالاتنه جلو به شکل هلال رو به داخل به نقطهKوصل میکنیم .نقطه Kروی پنس زیر سینه است .

   در ادامه کار برای قسمت زیری باید الگوی بالاتنه جلو را با قد دلخواه کشیده و پنس زیر سینه را همراه کنفور روی لباس میدوزیم . برای بالاتنه پشت نیز الگو را کشیده وپنس زیر سینه میدوزیم.

برای الگوی یقه نیز میتوانیم از یقه شومیز مردانه پایه سرخود استفاده کنیم .برای آستین نیز از الگوی آستین مچی دار استفاده میکنیم.

   توجه کنید برای قسمت رویی در خط کمر برای بالاتنه جلو میتوان از نوار بندینک در کمر استفاده کرد ولی برای پشت روی هم خور در کمر وجود دارد که میتوان آنرا از پنس زیر سینه به بعد مانند مدل از کمر بند چرمی جایگزین کرد.

دانلود کتاب آموزش طراحی لباس زنانه