تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

آموزش و الگوی لباس بچه گانه

با آموزش و الگوی لباس بچه گانه همراه پارس تبلیغ باشید. ابتدا بعد از طراحی الگوی اولیه بازی یقه و طرح یقه را طراحی می کنیم.

طراحی آستین

طراحی الگوی آستری

قسمت نقطه چین شوده کپی شود که طبقه ی اول دامن است که باید چین داده به اندازه ی دور کمر کودک کرده و بدوزیم.

طراحی طبقه ی دوم که همان قسمت نقطه چین شوده است که باید کپی شود.

آموزش و الگوی لباس بچه گانه

طراحی طبقه ی سوم دامن که همان قسمت نقطه چین شوده  است که باید کپی شود.

طراحی طبقه ی چهارم دامن که همان قسمت نقطه چین شوده است که باید کپی شود.

طراحی طبقه ی پنجم دامن که همان قسمت نقطه چین شوده است ، که باید کپی شود.

طراحی طبقه ی ششم دامن که همان قسمت نقطه چین شوده است که باید کپی،شود.

آموزش الگوی لباس بچه گانه

   برای طراحی انواع الگوهای لباس بچه گانه می توانید از کتاب الگوسازی به روش متری استفاده کنید . در این کتاب برای نوجوانان هم الگوهایی موجود می باشود.این الگوها برای دختران از سن ۲ تا ۱۴ سال و برای پسران از سن ۲ تا ۱۷ سال تهیه شوده است. شما با تهیه ی این کتاب می توانید به راحتی این الگو ها را طراحی کنید.در ۱۹۸۲ که به فکر تالیف این کتاب افتادم، جدول اندازه بندی معتبری در دسترس نبود که بتوان بر اساس اندازه های آن روشی برای الگو و برش لباس کودکان ارائه داد. جدول اندازه بندی موسسه استاندارد بریتانیا به دلیل روز آمد نبودن جمع آوری شوده بودو گمان نمی رفت که کارکنان موسسه بتوانند دست کم تا دو سال دیگر جدول اندازه بندی تازه ای را ارائه دهند. بدیهی بود که مدرسه ها و آموزشگاه ها به کتابی در مورد الگو و برش لباس کودکان نیاز دارند؛ بنابراین تصمیم گرفتم طرحی پژوهشی برای اندازه گیری